top of page

Tietosuojaseloste


25.3.2024
Karun-Palvelut Oy (jäljempänä ”Karun-Palvelut”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa
olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta.


1. Rekisterinpitäjä
Karun-Palvelut Oy
Kutojantie 3, 02630 Espoo
Y-tunnus: 2848197-7


2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Zamen Shojai
Sähköposti: info@karun.fi


3. Rekisterin nimi
Karun-Palvelun henkilötietorekisteri


4. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään hänen suostumuksellaan ja
hänen haluamiinsa palveluiden varauksiin, ostoihin, kyselyihin tai hakemuksiin liittyvistä
tapahtumista sekä asiakaspalvelun, tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten tai muiden
kontaktien yhteydessä sekä niistä tiedoista, jotka tallentuvat tai tallennetaan asiakkaan
palveluiden, sivustojen tai tuotteiden käytöstä sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden,
kuten markkinointiarpajaisten ja – kilpailujen sekä tapahtumien yhteydessä. Kaikki
asiakkaiden kontaktit voidaan tallentaa. Tallenteita käytetään kontaktien todentamisessa,
reklamaatioiden käsittelyssä sekä asiakaspalvelun kehittämisessä.
Työsuhteessa sekä mahdollisesti alkavassa työsuhteessa olevien henkilötiedot saadaan
rekrytointitilanteessa, työntekijältä työsuhteen alkaessa ja työsuhteen jatkuessa työntekijän
antamista tiedoista.


5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkailta, työntekijöiltä ja markkinointi- tai yhteydenottoluvan antaneilta potentiaalisilta
asiakkailta kerätään ja voidaan tallettaa alla olevia henkilötietojen keräämisen tarkoituksia
varten tarpeelliset tiedot, jotka laajimmillaan ovat:
- nimitiedot, puhelinnumero ja sähköposti
- lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka
- kontaktihistoria ja asiakkaan palvelujen käyttö
- asiakkaan toiveisiin ja valintoihin liittyvät tiedot: esim. toivottu siivouksen aloitusaika,
tiedot kotieläimistä jne.
- asiakaspalvelutapahtumien tiedot
- henkilötunnus tai y-tunnus
- vero- ja ammattiliittotiedot
- ulosotto-, maksuhäiriö- ja perintätiedot
- syntymäaika ja sukupuoli
- tiedot maksusuorituksista
- muut asiakkaan ja potentiaalisen asiakkaan suostumuksella tai valtuuttamana saadut
tiedot, jotka ovat tarpeellisia palvelun tarjoamiseksi ja toteuttamiseksi


6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8§:n mukaisena edellytyksenä on
työsuhde, alkava työsuhde, asiakassuhde, asiakkaan suostumus, yritysyhteistyö,
asiakkaan Karun-Palveluille antama toimeksianto tai Karun-Palveluiden ja asiakkaan
välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien
toteuttaminen.
Rekisterinpitäjä käyttää asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden sekä työsuhteessa tai
mahdollisesti alkavassa työsuhteessa olevien henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti
seuraaviin tarkoituksiin
- asiakassuhteen operatiivinen hoitaminen, hallinta ja kehittäminen sekä asiakkaan
palveleminen ja sovittujen palveluiden toteuttaminen
- sivustojen, tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen, tuottaminen, kehittäminen,
parantaminen ja toimitus sekä suojaaminen
- maksaminen, maksujen valvonta ja perintä
- rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen
- liiketoimintaan liittyvän palautteen ja yhteydenottojen hoitaminen
- sivustoihin ja palveluihin liittyvä viestintä
- rekrytointihakemusten käsittely ja rekrytoinnin toteuttaminen
- työsuoritteiden maksaminen
- työsuhteiden ylläpito
- lakisääteisten työnantajavelvoitteiden hoitaminen
- sivustoon liittyvien oikeuksien ja/tai omaisuuden suojaaminen
- väärinkäytösten ennaltaehkäisy ja selvittäminen
- muut vastaavat käyttötarkoitukset


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa
viranomaisille.


8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa rekisterin tiedoista saattaa sijaita
Euroopan Unionin ulkopuolisilla palvelimilla. Jos henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle, noudatetaan siirrossa henkilötietolain säännöksiä.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisterin tietoturvallisuus ja käytettävyys varmistetaan teknisin ja organisatorisin
keinoin asiattomien pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen
hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta ja siirtämiseltä suojaamiseksi.
Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Karun-Palveluiden toimitiloissa
ulkopuolisilta henkilöiltä lukituissa ja valvotuissa säilytystiloissa ja -kaapeissa.
Asiakasrekisterien tietoja kerään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin
sekä muilla teknisillä keinoilla. Tietoihin on käyttöoikeus vain Karun-Palveluiden
palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja
työtehtävissään. Karun-Palvelut edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneilta
sitoutumista asiakastietojen salassapitoon.
Rekisterissä olevia tietoja säilytetään asiakassuhteen tai työsuhteen jatkumisen tai niin
kauan kuin on tarpeen rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Henkilötietoja
voidaan säilyttää kauemmin, jos lainsäädäntö (kirjanpito) tai sopimusvelvoitteemme
kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa. Vanhentuneet ja
tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti.


10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja
oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Kirjallisesta pyynnöstä toteutetaan tarpeelliset
oikaisut ja täydennykset tai poistetaan käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat,
puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Henkilötietoja voidaan poistaa rekisteröidyn
vaatimuksesta tai kumppanuussuhteen päättymisen vuoksi, jos tähän ei ole laillista tai
teknistä estettä. Rekisteröidyn henkilöllisyyden todentamiseksi tarkastus- ja
oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Tietojen tarkastus- ja
päivitysasioissa tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioiden yhteyshenkilöön.
Rekisteröidyllä on oikeus muuttaa ja kieltää häntä koskevien tietojen käsittely
suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön.
Asiakkaan kieltäessä suoramarkkinointi ei hänelle kohdenneta suoramarkkinointia, mutta
asiakas saa kuitenkin asiakassuhteen hoitamiseksi ja palvelujen tuottamiseksi tarpeellista
asiakasviestintää.


11. Muutokset
Karun-Palvelut kehittää liiketoimintaansa ja siksi pidättää oikeuden muuttaa
tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua lainsäädännön muuttumiseen.

bottom of page